2019 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн ЗГ-т чиглэл өгсөн Байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэл

  • 2019 оны 12 сарын 12